Algemene voorwaarden

         
         
   
Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor internetverkoop
Belangrijk : overeenkomstig artikel 79 § 1, 3° van de wet op de Handelspraktijken : 
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien 

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
  1. Identificatie van de verkoper
  2. Algemeenheden en definities
  3. Totstandkoming internetverkoop
  4. Recht van verzaking
  5. eigendomsoverdracht
  6. Prijzen
  7. Betaling
  8. Leveringstermijn
  9. Contact
1. Identificatie van de verkoper
EMENTE bvba, BE 0460.427.326 
Mutsaardstraat 16
2000   Antwerpen 
Tel. 0032.3.2331891 
Fax 0032.3.2264498 
E-mail: info@emente-paint.com 

2. Algemeenheden en definities
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Emente aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België en de Europese Unie. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Emente kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. 

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd. 

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. Totstandkoming internetverkoop
De catalogus met goederen en hun omschrijving die op de webshop van Emente terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op de website van Emente om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Emente behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de goederen zelf weder te verkopen kan Emente weigeren. 

Emente is uitsluitend actief in de Europese Unie. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in de Europese Unie gelegen is. 

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, net zoals de verdere gegevensuitwisseling. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
 
4. Recht van verzaking
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Volgens artikel 80 § 4 van de wet op de handelspraktijken afwijkend van artikel 80 § 1 heeft de consumentniethet rechtte verzaken aan de overeenkomst betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien 
5. Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van Emente tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.
 
6. Prijzen
De prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven. 
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
 
7. Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen: 

rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)
-met de volgende betaalkaarten: 
VISA/ MASTERCARD 
-via Bancontact kaart:
Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

8. Leveringstermijn
De leveringstermijn bedraagt maximum 3 werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) , indien uw product in voorraad is. Indien dit niet het geval is wordt u per email verwittigd en zal de vermoedelijke leverdatum worden meegedeeld.
In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 21 kalenderdagen, behoud Emente zich het recht deze goederen op de geëigende manier door een erkend afval verwerkend bedrijf deze goederen te laten verwerken. Er zal geen terugbetaling gebeuren van deze goederen.
De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop.

9. Contact
Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de webshop van Emente op 03.2331891 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17.30u) of via info@emente-paint.com   
Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@emente-paint.com